REGULAMIN

Regulamin Biegu Festiwalowego 2015
Regulamin Sztafet Firmowych 2015
Regulamin Biegu na 10 km 2015
Regulamin Półmaratonu 2015
Regulamin Maratonu 2015
Karta zgloszenia 2015


10km Race Regulations
Half-Marathon Race Regulations
Marathon Race Regulations

 


 

REGULAMIN BIEGU FESTIWALOWEGO 2015
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konto bankowe: 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163.

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 maja 2015 roku ulicami miasta Opola.
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00.
Zawodnicy muszą zgłosić się na start od godziny 8:30 do 8:40.
3. Długość trasy: 3,5 km.
4. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto.

III. Uczestnictwo
1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 16-17.05.2015 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający wiek zawodnika. Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć formularz zgłoszenia U18 podpisany przez oboje rodziców.
2. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
3. Zgłoszenia w terminie do dnia 14.05.2015 do godz. 2300 przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl.
4. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 16.05.2015.
5. Lista uczestników z przyznanymi numerami startowymi zostanie umieszczona na www.maratonopolski.pl.
6. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem jednorazowym i agrafki, koszulkę techniczną (przy wpłacie przed 20.04.2015), worek i numer na odzież do przechowalni, informator, materiały od sponsorów, napoje na trasie i mecie. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety.
7. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do 30.04.2015 otrzymają numery startowe ze swoim imieniem.
8. W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 20.04.2015 organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i przyznania pełnego pakietu startowego.
9. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie załączonego do regulaminu oświadczenia, a przez zawodników niepełnoletnich oświadczenia U18. Wypełnione oświadczenia zawodnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.
10. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
11. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów, które będzie czynne:
• 16.05.2015 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00
• 17.05.2015 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00

IV. Opłaty
1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Chabrów 52, 45-221 Opole, nr 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.

2. Opłata startowa wynosi:
• 40 zł do 19.04.2015
• 40 zł od 20.04.2015 (pakiet startowy bez koszulki)
3. Osoby w wieku powyżej 65 lat są zwolnione z opłaty startowej.
4. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

V. Klasyfikacje
1. W Biegu Festiwalowym, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl w terminie do 18.05.2015.
3. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w otrzymają medal.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Za pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
4. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni.
5. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi dyskwalifikacją.
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Maratonu Opolskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany regulaminu.
10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


REGULAMIN SZTAFET FIRMOWYCH 2015
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konto bankowe: 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163.

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 maja 2015 roku ulicami miasta Opola.
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00. Zawodnicy muszą zgłosić się na start od godziny 8:30 do 8:40.
3. Długość trasy: 21,097 km (5,3km+5,3km+5,3km+5,3km). Trasa posiada atest PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr. 
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto.  

III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę.
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. 
Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

IV. Uczestnictwo
1. W Sztafecie Firmowej startują drużyny czteroosobowe. 
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 16-17.05.2015 r. 
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający wiek zawodnika. Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć formularz zgłoszenia U18 podpisany przez oboje rodziców.
3. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF oraz niniejszy regulamin. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem jednorazowym i 
agrafki, koszulkę techniczną i skarpety biegowe (przy wpłacie przed 20.04.2015), bon na Pasta Party, worek i numer na 
odzież do przechowalni, informator, materiały od sponsorów, napoje na trasie i mecie, ciepły posiłek po biegu. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety.
5. Zawodnicy sztafet, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do 30.04.2015 otrzymają numery startowe z nazwą sztafety i swoim imieniem.
6. W przeddzień biegu tj. 16.05.2015 w godz:16:00-20:00 w Biurze Zawodów odbędzie się Pasta Party. 
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 20.04.2015 organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i przyznania pełnego pakietu startowego.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie załączonego do regulaminu oświadczenia, a przez zawodników niepełnoletnich oświadczenia U18. Wypełnione oświadczenia zawodnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów, które będzie czynne:
16.05.2015 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00 
17.05.2015 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00 

V. Opłaty
1. Sztafeta dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Chabrów 52, 45-221 Opole, nr 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać nazwę sztafety.
2. Opłata startowa wynosi:
1000 zł do 19.04.2015
1200 zł od 20.04.2015 (nie gwarantujemy uczestnikom koszulek)
3. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VI. Nagrody
1. Zwycięskie sztafety (miejsca I-III) otrzymają puchary. 
2. Wszyscy uczestnicy sztafet, które ukończą bieg otrzymają medal.  

VII. Postanowienia końcow
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
2. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Za pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
3. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni i prysznica. 
4. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni. 
5. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 
6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi dyskwalifikacją. 
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Maratonu Opolskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


REGULAMIN BIEGU NA 10 KM. 2015
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konto bankowe: 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163. 

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 maja 2015 roku ulicami miasta Opola. 
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8:30 do 8:40. 
3. Długość trasy: 10 km. Trasa posiada atest PZLA, a bieg jest wpisany do kalendarza PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi. 
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto. 

III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę (gąbki zawodnicy otrzymają w pakietach startowych).
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

IV. Uczestnictwo
Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 17.05.2015 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 16-17.05.2015 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia w terminie do dnia 14.05.2015 do godz. 23:00 przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl.
2. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 16.05.2015.
3. Lista uczestników z przyznanymi numerami startowymi zostanie umieszczona na www.maratonopolski.pl. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem jednorazowym i agrafki, koszulkę techniczną i skarpety biegowe (przy wpłacie przed 20.04.2015), bon na Pasta Party, worek i numer na odzież do przechowalni, informator, materiały od sponsorów, napoje na trasie i mecie, ciepły posiłek po biegu. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety.
5. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do 30.04.2015 otrzymają numery startowe ze swoim imieniem.
6. W przeddzień biegu tj. 16.05.2015 w godz:16:00-20:00 w Biurze Zawodów odbędzie się Pasta Party. 
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 20.04.2015 organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i przyznania pełnego pakietu startowego.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie załączonego do regulaminu oświadczenia. Wypełnione oświadczenia zawodnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów, które będzie czynne:
• 16.05.2015 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00 
• 17.05.2015 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00 

VI. Opłaty
1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Chabrów 52, 45-221 Opole, nr 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
2. Opłata startowa wynosi:
• 40 zł do 20.01.2015
• 40 zł od 20.04.2015 (pakiet startowy bez koszulki)
3. Osoby w wieku powyżej 65 lat są zwolnione z opłaty startowej.
4. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VII. Klasyfikacje
1. W biegu, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat). Przyporządkowanie do kategorii nastąpi na podstawie roku urodzenia. zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat. 
3. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
4. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl (do pobrania), w dniu 18.05.2015.
5. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem. 

VIII. Klasyfikacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji

IX. Nagrody
1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal. 
2. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary. 
3. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
4. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. Ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej maratonu w terminie do dnia 31.03.2015.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy na linii startu będą ustawieni w strefach wg najlepszych czasów osiągniętych w ciągu ostatnich 3 lat 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni i prysznica. 
5. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni. 
6. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi dyskwalifikacją. 
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


REGULAMIN PÓŁMARATONU 2015
I. Organizator

Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konto bankowe: 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163. 

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 maja 2015 roku ulicami miasta Opola. 
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8:30 do 8:40. 
3. Długość trasy: 21,097km. Trasa posiada atest PZLA, a bieg jest wpisany do kalendarza PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi. 
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto. 

III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę (gąbki zawodnicy otrzymają w pakietach startowych).
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

IV. Uczestnictwo
Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 17.05.2015 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 16-17.05.2015 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia w terminie do dnia 14.05.2015 do godz. 2300 przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl.
2. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 16.05.2015.
3. Lista uczestników z przyznanymi numerami startowymi zostanie umieszczona na www.maratonopolski.pl. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem jednorazowym i agrafki, koszulkę techniczną i skarpety biegowe (przy wpłacie przed 20.04.2015), bon na Pasta Party, worek i numer na odzież do przechowalni, informator, materiały od sponsorów, napoje na trasie i mecie, ciepły posiłek po biegu. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety.
5. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do 30.04.2015 otrzymają numery startowe ze swoim imieniem.
6. W przeddzień biegu tj. 16.05.2015 w godz:16:00-20:00 w Biurze Zawodów odbędzie się Pasta Party. 
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 20.04.2015 organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i przyznania pełnego pakietu startowego.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie załączonego do regulaminu oświadczenia. Wypełnione oświadczenia zawodnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów, które będzie czynne:
• 16.05.2015 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00 
• 17.05.2015 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00 

VI. Opłaty
1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Chabrów 52, 45-221 Opole, nr 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
2. Opłata startowa wynosi:
• 50 zł do 20.01.2015
• 70 zł do 19.04.2015
• 80 zł od 20.04.2015 (bez koszulki)
3. Osoby w wieku powyżej 60 lat pod warunkiem wniesienia opłaty startowej przed dniem 31.03.2015 mają opłatę obniżoną do wysokości 40 zł.
4. Osoby w wieku powyżej 70 lat są zwolnione z opłaty startowej.
5. Mieszkańcy województwa opolskiego pod warunkiem wniesienia opłaty startowej przed dniem 31.01.2015 mają opłatę obniżoną do wysokości 40 zł.
6. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VII. Klasyfikacje
1. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat). Przyporządkowanie do kategorii nastąpi na podstawie roku urodzenia.
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat. 
3. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
4. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl (do pobrania), w dniu 18.05.2015.
5. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.

VIII. Klasyfikacje dodatkowe
1. W Maratonie Opolskim prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn w ramach Mistrzostw Województwa Opolskiego w Maratonie.
IX. Nagrody
1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medal. 
2. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary. 
3. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
4. Wręczone zostaną dodatkowo: puchary dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina. 
5. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą półmaraton zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy. Regulamin Półmaratonu Opolskiego 20156. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. Ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej maratonu w terminie do dnia 31.03.2015.

X. Noclegi
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 16 na 17.05.2015 dla 100 pierwszych osób które zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia i wniosą opłatę startową. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. 
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 16.05.2015 r. od godz. 1800 za okazaniem numeru startowego. 

XI. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy na linii startu będą ustawieni w strefach wg najlepszych czasów osiągniętych w ciągu ostatnich 3 lat
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni i prysznica. 
5. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni. 
6. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi dyskwalifikacją. 
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.


 

REGULAMIN MARATONU 2015
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konto bankowe: 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163. 

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 17 maja 2015 roku ulicami miasta Opola. 
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8:30 do 8:40. 
3. Długość trasy: 42,195km. Trasa posiada atest PZLA, a bieg jest wpisany do kalendarza PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi. 
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto. 
6. Zawodników obowiązuje limit czasu 6 godz. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15:00 nie zostaną sklasyfikowani.

III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę (gąbki zawodnicy otrzymają w pakietach startowych).
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

IV. Uczestnictwo
Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia 17.05.2015 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 16-17.05.2015 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia w terminie do dnia 14.05.2015 do godz. 2300 przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.maratonopolski.pl.
2. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 16.05.2015.
3. Lista uczestników z przyznanymi numerami startowymi zostanie umieszczona na www.maratonopolski.pl. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy zawierający: numer startowy z chipem jednorazowym i agrafki, koszulkę techniczną i skarpety biegowe (przy wpłacie przed 20.04.2015), bon na Pasta Party, worek i numer na odzież do przechowalni, informator, materiały od sponsorów, napoje na trasie i mecie, ciepły posiłek po biegu. Wszyscy uczestnicy biegu mogą skorzystać z masażu w pobliżu mety.
5. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do 30.04.2015 otrzymają numery startowe ze swoim imieniem.
6. W przeddzień biegu tj. 16.05.2015 w godz:16:00-20:00 w Biurze Zawodów odbędzie się Pasta Party. 
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 20.04.2015 organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i przyznania pełnego pakietu startowego.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie załączonego do regulaminu oświadczenia. Wypełnione oświadczenia zawodnicy otrzymają przy odbiorze pakietów startowych.
9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów, które będzie czynne:
• 16.05.2015 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00 
• 17.05.2015 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00 

VI. Opłaty
1. Zawodnik dokonuje opłaty startowej przelewem na konto Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Chabrów 52, 45-221 Opole, nr 24 1090 1649 0000 0001 2216 6163 po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko oraz adres uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
2. Opłata startowa wynosi:
• 80 zł do 20.01.2015
• 100 zł do 19.04.2015
• 120 zł od 20.04.2015 (bez koszulki)
3. Osoby w wieku powyżej 60 lat pod warunkiem wniesienia opłaty startowej przed dniem 31.03.2015 mają opłatę obniżoną do wysokości 50 zł.
4. Osoby w wieku powyżej 70 lat są zwolnione z opłaty startowej.
5. Mieszkańcy województwa opolskiego pod warunkiem wniesienia opłaty startowej przed dniem 31.01.2015 mają opłatę obniżoną do wysokości 60 zł.
6. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VII. Klasyfikacje
1. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat). Przyporządkowanie do kategorii nastąpi na podstawie roku urodzenia.
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat. 
3. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
4. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl (do pobrania), w dniu 18.05.2015.
5. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.

VIII. Klasyfikacje dodatkowe
1. W Maratonie Opolskim prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn w ramach 
Mistrzostw Województwa Opolskiego w Maratonie.

IX. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary. 
2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 
Nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
3. Wręczone zostaną dodatkowo: puchary dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz puchary dla Najlepszej 
Zawodniczki i Zawodnika Województwa Opolskiego. 
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymają medal. 
5. Wysokość nagród pieniężnych zostanie ogłoszona na stronie internetowej maratonu do dnia 31.03.2015.
Regulamin Maratonu Opolskiego 20156. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie do 21 dni od przekazania przez zawodnika kompletnego „druku oświadczenia do celów podatkowych”.
8. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Listę nagród organizator umieści na stronie internetowej maratonu do dnia 31.03.2015.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych.

X. Noclegi
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 16 na 17.05.2015 dla 100 pierwszych osób które zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia i wniosą opłatę startową. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. 
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 16.05.2015 r. od godz. 1800 za okazaniem numeru startowego. 

XI. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy na linii startu będą ustawieni w strefach wg najlepszych czasów osiągniętych w ciągu ostatnich 3 lat
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający 
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni i prysznica. 
5. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni. 
6. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. 
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów grozi dyskwalifikacją. 
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

 

r e g u l a m i n
Maratonu Opolskiego 2013
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-716 Opole, ul. Spychalskiego
13, tel. (77) 457 39 55, fax. (77) 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Konto bankowe: 08 1240 5178 1111 0000 5671 1024.
II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2013 roku ulicami miasta Opola.
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00.Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8:30 do 8:40.
3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF, a bieg jest wpisany do kalendarza PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi.
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto.
6. Zawodników obowiązuje limit czasu 6 godz. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu
i zejścia z trasy maratonu. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15:00 nie zostaną sklasyfikowani.
III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę (gąbki zawodnicy otrzymają
w pakietach startowych).
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację.
Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę
zostaną zdyskwalifikowani.
IV. Uczestnictwo
1. W Maratonie Opolskim, prawo startu mają osoby, które do dnia 19.05.2013 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Maratonie Opolskim, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 18-
19.05.2013 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport.
3. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej
www.maratonopolski.pl do dnia 15.05.2013 do godz. 2000.
2. Zgłoszenia listowne na kartach zgłoszenia Maratonu Opolskiego przyjmowane będą do 30.04.2013 (decyduje data
wpływu zgłoszenia).
3. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 18.05.2013. W dniu 19.05.2013 nowe zgłoszenia
nie będą przyjmowane.
4. Biuro Zawodów mieścić się w będzie w Opolskim Amfiteatrze przy ul. Piastowskiej 14a (wejście od ul. Barlickiego).
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia
oraz wpłacenie opłaty startowej – lista zakwalifikowanych uczestników zostanie umieszczona na liście startowej na
www.maratonopolski.pl. W przypadku zgłoszeń przez internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w
Biurze Zawodów.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu maratońskim albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu maratońskim.
7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Opłata startowa wniesiona do dnia 31.03.2013 wynosi 80 zł. Opłata startowa wniesiona od dnia 01.04.2013 do dnia
15.05.2013 wynosi 100 zł. Opłata wniesiona po dniu 15.05.2013 wynosi 150 zł.
9. Uwaga – dla osób wnoszących opłatę startową po 30.04.2013 organizator przeznacza pulę 100 numerów startowych.
O ich przydziale zadecyduje kolejność dotarcia opłaty startowej do organizatora. Organizator nie gwarantuje wszystkim
płacącym po 30.04.2013 otrzymania numeru startowego.
10. Opłata startowa musi znaleźć się na koncie organizatora do dnia 15.05.2013. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę
wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za
zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
11. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy: numer startowy + agrafki, worek i numer na odzież do
przechowalni, napoje na trasie i mecie, gąbkę, koszulkę, informator, posiłek po biegu, materiały od sponsorów.
12. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów.
13. Biuro Zawodów będzie czynne:
 18.05.2013 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00
 19.05.2013 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00
VI. Klasyfikacje
1. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz
klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat).
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat.
3. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
4. Jeżeli w kategorii wiekowej będzie mniej niż 10 zawodniczek (zawodników) to kategorie będą mogły być połączone.
Ostateczny komunikat o zatwierdzonych kategoriach wiekowych organizator ogłosi do dnia 30.04.2013 na stronie
internetowej maratonu.
5. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl (do pobrania), w terminie do 23.05.2013.
6. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.
7. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
8. W Maratonie Opolskim mogą być prowadzone klasyfikacje dodatkowe m.in. Mistrzostw Radców Prawnych.
VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary.
2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
3. Wręczone zostaną dodatkowo: puchary dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz puchary dla Najlepszej
Zawodniczki i Zawodnika Województwa Opolskiego.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymają medal.
5. Wysokość nagród pieniężnych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostanie ogłoszona na stronie
www.maratonopolski.pl do dnia 31.03.2013.
6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora,
niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia
imprezy. „Druk oświadczenia do celów podatkowych” do pobrania znajduje się tutaj.
8. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą
R e g u l a m i n M a r a t o n u O p o l s k i e g o 2 0 1 3
wypłacane gotówką) w terminie do 21 dni od przekazania przez zawodnika kompletnego „druku oświadczenia do celów
podatkowych”.
9. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą maraton zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Listę nagród
organizator umieści na stronie internetowej maratonu do dnia 31.03.2013.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych.
VIII. Noclegi
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 18 na 19.05.2013 w 100 pierwszym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację
na karcie zgłoszenia i wniosą opłatę startową. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 18.05.2013 r. od godz. 1800 za okazaniem numeru startowego.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu.
2. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masażu.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Za pozostawianie w depozycie wszelkich
dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać
tylko na podstawie numeru startowego.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość
skorzystania z szatni i prysznica.
5. Dekoracja zawodników odbędzie się na scenie Opolskiego Amfiteatru.
6. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu
– decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni.
7. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
8. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na
piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów
grozi dyskwalifikacją.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Maratonu Opolskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany regulaminu.
12. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Dyrektor Maratonu Opolskiego
Mariusz Godoś
R e g u l a m i n M a r a t o n u O p o l s k i e g o 2 0 1 3