Do 7. opolskiego maratonu pozostało:

REGULAMIN

Mini Maraton dla dzieci 2017

Regulamin Biegu na 10 km 2017

Regulamin Sztafet Firmowych
Regulamin Półmaratonu 2017
Regulamin Maratonu 2017
Karta uczestnictwa
Karta uczestnictwa U18

 

 

r e g u l a m i n
Maratonu Opolskiego 2013
I. Organizator
Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-716 Opole, ul. Spychalskiego
13, tel. (77) 457 39 55, fax. (77) 44-19-369, www.maratonopolski.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Konto bankowe: 08 1240 5178 1111 0000 5671 1024.
II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2013 roku ulicami miasta Opola.
2. Start odbędzie się o godzinie 9:00.Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 8:30 do 8:40.
3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF, a bieg jest wpisany do kalendarza PZLA.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr znakami poziomymi i pionowymi.
5. Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas brutto.
6. Zawodników obowiązuje limit czasu 6 godz. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu
i zejścia z trasy maratonu. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15:00 nie zostaną sklasyfikowani.
III. Punkty odżywiania, kontrolne
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę, napój izotoniczny i banany.
2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 3,5 km i będą zaopatrzone w wodę (gąbki zawodnicy otrzymają
w pakietach startowych).
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację.
Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę
zostaną zdyskwalifikowani.
IV. Uczestnictwo
1. W Maratonie Opolskim, prawo startu mają osoby, które do dnia 19.05.2013 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Maratonie Opolskim, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 18-
19.05.2013 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport.
3. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej
www.maratonopolski.pl do dnia 15.05.2013 do godz. 2000.
2. Zgłoszenia listowne na kartach zgłoszenia Maratonu Opolskiego przyjmowane będą do 30.04.2013 (decyduje data
wpływu zgłoszenia).
3. Zgłoszenia w Biurze Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w dniu 18.05.2013. W dniu 19.05.2013 nowe zgłoszenia
nie będą przyjmowane.
4. Biuro Zawodów mieścić się w będzie w Opolskim Amfiteatrze przy ul. Piastowskiej 14a (wejście od ul. Barlickiego).
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia
oraz wpłacenie opłaty startowej – lista zakwalifikowanych uczestników zostanie umieszczona na liście startowej na
www.maratonopolski.pl. W przypadku zgłoszeń przez internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w
Biurze Zawodów.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu maratońskim albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu maratońskim.
7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Opłata startowa wniesiona do dnia 31.03.2013 wynosi 80 zł. Opłata startowa wniesiona od dnia 01.04.2013 do dnia
15.05.2013 wynosi 100 zł. Opłata wniesiona po dniu 15.05.2013 wynosi 150 zł.
9. Uwaga – dla osób wnoszących opłatę startową po 30.04.2013 organizator przeznacza pulę 100 numerów startowych.
O ich przydziale zadecyduje kolejność dotarcia opłaty startowej do organizatora. Organizator nie gwarantuje wszystkim
płacącym po 30.04.2013 otrzymania numeru startowego.
10. Opłata startowa musi znaleźć się na koncie organizatora do dnia 15.05.2013. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę
wpływu środków na rachunek organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za
zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego (przelewu bankowego) – wpisowego z winy poczty (banku).
11. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy: numer startowy + agrafki, worek i numer na odzież do
przechowalni, napoje na trasie i mecie, gąbkę, koszulkę, informator, posiłek po biegu, materiały od sponsorów.
12. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie się odbywała się w Biurze Zawodów.
13. Biuro Zawodów będzie czynne:
 18.05.2013 (sobota) w godz. 10:00 – 21:00
 19.05.2013 (niedziela) w godz. 6:30 – 8:00
VI. Klasyfikacje
1. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn oraz
klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (co 10 lat).
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat.
3. Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
4. Jeżeli w kategorii wiekowej będzie mniej niż 10 zawodniczek (zawodników) to kategorie będą mogły być połączone.
Ostateczny komunikat o zatwierdzonych kategoriach wiekowych organizator ogłosi do dnia 30.04.2013 na stronie
internetowej maratonu.
5. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratonopolski.pl (do pobrania), w terminie do 23.05.2013.
6. Zawodnicy, którzy udostępnią swój nr telefonu komórkowego otrzymają po biegu SMS-a z uzyskanym wynikiem.
7. W Maratonie Opolskim, będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
8. W Maratonie Opolskim mogą być prowadzone klasyfikacje dodatkowe m.in. Mistrzostw Radców Prawnych.
VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary.
2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe.
3. Wręczone zostaną dodatkowo: puchary dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz puchary dla Najlepszej
Zawodniczki i Zawodnika Województwa Opolskiego.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymają medal.
5. Wysokość nagród pieniężnych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostanie ogłoszona na stronie
www.maratonopolski.pl do dnia 31.03.2013.
6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora,
niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia
imprezy. „Druk oświadczenia do celów podatkowych” do pobrania znajduje się tutaj.
8. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą
R e g u l a m i n M a r a t o n u O p o l s k i e g o 2 0 1 3
wypłacane gotówką) w terminie do 21 dni od przekazania przez zawodnika kompletnego „druku oświadczenia do celów
podatkowych”.
9. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą maraton zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Listę nagród
organizator umieści na stronie internetowej maratonu do dnia 31.03.2013.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych.
VIII. Noclegi
1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 18 na 19.05.2013 w 100 pierwszym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację
na karcie zgłoszenia i wniosą opłatę startową. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 18.05.2013 r. od godz. 1800 za okazaniem numeru startowego.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu.
2. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masażu.
3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Za pozostawianie w depozycie wszelkich
dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać
tylko na podstawie numeru startowego.
4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość
skorzystania z szatni i prysznica.
5. Dekoracja zawodników odbędzie się na scenie Opolskiego Amfiteatru.
6. Pisemne protesty przyjmuje Organizator na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu
– decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni.
7. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
8. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na
piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru startowego. Usuwanie chipów
grozi dyskwalifikacją.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Maratonu Opolskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany regulaminu.
12. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Dyrektor Maratonu Opolskiego
Mariusz Godoś
R e g u l a m i n M a r a t o n u O p o l s k i e g o 2 0 1 3